اخبار میراث فرهنگی گراش

معرفی انجمن

انجمن معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی فرهنگی گراش

انجمن مردمی معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی گراش اولین بار در جامعه مجازی اچم نت توسط تعدادی از جوانان دلسوز میراث تاریخی و فرهنگی گراش در مرداد ماه ۱۳۹۰ شکل گرفت. رفته رفته با گسترش دامنه فعالیت های انجمن، آگاهی های مردم در قبال میراث تاریخی فرهنگی شهر افزایش یافت،حامد عبداللهی عضو موسسه فرهنگی ایکموس ایران به عنوان ... ادامه مطلب »